ETİK HATTI ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Karadeniz Holding A.Ş. ve Karadeniz Holding grup şirketleri (“Karadeniz Holding”) olarak başta temel hak ve özgürlüklerin korunması olmak üzere, özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması, korunması ve etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Kişisel verilerin işlenmesi, KVKK’nın 3. maddesinde tanımlanmıştır. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.
A. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
Etik Hattı’na ihbar yapılması ve/veya soru sorulması kapsamında paylaştığınız, isim, soy isim, e-mail adresi ve diğer ilgili kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenmektedir. İhbarlar hiçbir kişisel veri paylaşmadan anonim olarak da gerçekleştirilebilir.
Bu hat, Karadeniz Holding Etik İlkeleri Politikası (“Politika”) kapsamındaki ihlal bildirimlerinin ve soruların Karadeniz Holding Uyum Görevlilerine iletilmesini amaçlamaktadır.
ETİK HATTI’NA İHBAR YAPILMASI
Çalışanlar’dan ve İş Ortakları’ndan, bu Politika’ya aykırı olduğuna inandıkları herhangi bir eylem veya konuyu derhal Etik Hattına ihbar etmeleri beklenmektedir.
Etik Hattı’na sadece Karadeniz Holding Çalışanları ve İş Ortakları ihbarda bulunabilirler.
İhbarlar isim belirterek veya isim belirtmeksizin (anonim olarak) yapılabilir. İhbarda bulunan kişilerin kimliği ve verilen bilgiler gizli tutulur, hiçbir şekilde ifşa edilmez.
B. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, başta İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının gereklilikleri olmak üzere ilgili diğer kanun maddeleri doğrultusunda KVKK m. 5/2/a uyarınca işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır. Bunun yanında kişisel verileriniz KVKK m. 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
C. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
İlgili Kişi olarak, KVKK m. 11. uyarınca sahip olduğunuz aşağıdaki hakları Karadeniz Holding’e başvurarak kullanabilirsiniz:
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma amaçlı ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; kimliğinizi doğrulayan belgelere ek olarak, ilgili bilgi ve belgeler ile yazılı bir şekilde karadenizholding@karadenizholding.hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmesi veya www.karadenizholding.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra Karadeniz Holding A.Ş. Merkez Mahallesi, Develi Caddesi, No:14, Kağıthane/İstanbul adresine şahsen veya noter vasıtasıyla iletilmesi suretiyle gönderebilirsiniz.
Başvurunuzda;
1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
5. Talep konunuzun
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.